Przejdź do

Obowiązek wyznaczenia zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie

Paweł Oziębłowski 14 kwi 2020

Obowiązek wyznaczenia zarządzającego transportem w zależności od tego czy przewóz towarów dokonywany jest na podstawie zaświadczenia o przewozie na potrzeby własne , czy też na podstawie licencji na drogowy transport towarów i osób, kształtuje się w następujący sposób.

  1. Jeżeli w Spółce przewóz towarów dokonywany jest jako czynność pomocnicza (niezarobkowa) w pracy przedsiębiorstwa, na podstawie zaświadczenia o przewozie na potrzeby własne, to musi on być wykonywany przez pracownika (kierowcę) Spółki zatrudnionego na umowę o pracę, a do używanych środków transportu Spółka musi posiadać tytuł prawny  (np. własność, najem, leasing), a towary przewożone powinny należeć do Spółki. W przypadku transportu na potrzeby własne Spółka nie ma obowiązku wyznaczenia zarządzającego transportem lub zatrudnienia osoby, która posiada certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym.   Fakt nie wyznaczenia zarządzającego transportem w przypadku przewozu na potrzeby własne nie zwalnia Spółki z odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa transportowego. Pomimo braku obowiązku wyznaczenia  zarządzającego transportem przy przewozie na potrzeby własne, Spółka może zatrudnić  (w tym na umowę cywilnoprawną) osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu, jeżeli osoba ta spełnia warunki określone w Rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.
  2. Jeżeli Spółka ma  licencję na drogowy transport towarów i osób to musi wyznaczyć zarządzającego transportem. Osoba taka, w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 musi spełniać określone wymagania i wykonywać określone obowiązki w przedsiębiorstwie. Zgodnie bowiem z art. 4 rozporządzenia  Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej  jedną osobę fizyczną, która między innymi w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi oraz ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem polegający na tym, iż jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza. Od tej zasady ustawodawca unijny przewidział jeden wyjątek, a mianowicie możliwość zatrudnienia osoby zarządzającej transportem na podstawie innego stosunku prawnego (umowa cywilnoprawna, kontrakt menadżerski). Jednakże polski ustawodawca w ustawie z dnia 05.04.2013r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców w art. 7c zawarł wyjątek ten ograniczył do podmiotu będącego mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

Osoba zarządzająca operacjami transportowymi musi spełniać następujące kryteria:

  • osoba fizyczna mieszkająca na terenie UE, która posiada dobrą reputację i wymagane kompetencje zawodowe,
  • będzie kierować operacjami transportowymi nie więcej niż 4 różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów,
  • będzie wykonywać określone zadania wyłącznie w interesie przedsiębiorcy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego precyzuje minimalny zakres obowiązków zarządzającego transportem:

  • utrzymanie i konserwację pojazdów,
  • sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych,
  • podstawową księgowość,
  • przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom,
  • sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem

Reasumując, jeżeli Spółka dokonuje przewozów towarów na podstawie posiadanego zaświadczenia o przewozie na potrzeby własne nie mając obowiązku wyznaczenia zarządzającego transportem, może  zatrudnić  (w tym na umowę cywilnoprawną) osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu, jeżeli osoba ta spełnia warunki określone w Rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 (ust.2 art.4).

Natomiast, jeżeli Spółka dokonuje przewozów towarów na podstawie licencji na drogowy transport towarów i osób (nie jest mikroprzedsiębiorcą), to musi wyznaczyć (na podstawie umowy o pracę – może to być część etatu) zarządzającego transportem w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.